Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Metruudsmit 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van METRUUDSMIT, en op alle overeenkomsten tussen METRUUDSMIT en opdrachtgevers voor advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door METRUUDSMIT.

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van METRUUDSMIT zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen METRUUDSMIT en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen

Alle aanbiedingen van METRUUDSMIT zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Betaling

METRUUDSMIT brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door METRUUDSMIT.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

METRUUDSMIT heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

METRUUDSMIT spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Wederzijdse aansprakelijkheid, zowel voor opdrachtgever als voor METRUUDSMIT beperkt zich tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-
METRUUDSMIT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
METRUUDSMIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
METRUUDSMIT zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen METRUUDSMIT en een opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

METRUUDSMIT, Dr R.F. Smit